ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση συχνά καθιστά απαραίτητη την υλοποίηση έργων περιβάλλοντος για τον έλεγχο των εκπομπών αερίων και υγρών αποβλήτων. Αναλαμβάνουμε την μελέτη και υλοποίηση έργων επεξεργασίας και διάθεσης των εκροών ώστε να εναρμονιστεί η δραστηριότητα με τα νομοθετημένα όρια εκπομπών και τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές. Επίσης, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες έρευνας και αξιολόγησης τεχνολογικού εξοπλισμού επεξεργασίας υγρών και αερίων ρύπων που παρέχουν οι διάφοροι κατασκευαστικοί οίκοι της αγοράς.

Αναλαμβάνουμε την μελέτη και υλοποίηση των παρακάτω  έργων:

  • Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων
  • Εγκαταστάσεις Διάθεσης Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων
  • Δίκτυα Αποχέτευσης για Βιομηχανίες και Οικισμούς
  • Εγκαταστάσεις Επαναρχησιμοποίησης Νερού
  • Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αερίων Ρύπων