ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η διαδικασία της αδειδότησης δραστηριοτήτων, βάσει του τρέχοντος νομοθετικού πλαισίου, συνδέεται άρρηκτα με την περιβαλλοντική διαχείριση. Βάσει του Ν.4014/11 οι δραστηριότες κατατάσσονται περιβαλλοντικά σε Κατηγορίες (Α1,Α2 και Β) και Ομάδες (1-12). Ανάλογα  με την κατάταξη σε Κατηγορίες προβλέπεται η έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) προκειμένου να εγκατασταθούν ή/και να λειτουργήσουν.  Κατά την διαδικασία της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στον έλεγχο της λειτουργίας της εκάστοτε δραστηριότητας ως προς τις εκπομπές της σε στερεά, υγρά και αέρια ρεύματα αποβλήτων.

Η περιβαλλοντική νομοθεσία που έχει διαμορφωθεί από το 2011 μέχρι σήμερα και το πλήθος των αλληλοεμπλεκόμενων διατάξεων που τη συνθέτουν καθιστά πλέον την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση μια σύνθετη και αυξημένων απαιτήσεων διαδικασία. Τα στελέχη του Τεχνικού Γραφείου διαθέτουν άριστη γνώση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, μακροχρόνια εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και υψηλό βαθμό εξειδίκευσης σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και σε έργα περιβάλλοντος. Με το ρόλο Συμβούλου καθοδηγούμε την επιχείρηση ώστε να εναρμονιστεί με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία μέσω εφαρμογής τεχνικών διαχείρισης και υλοποίησης περιβαλλοντικών έργων.

  • Έκδοση ΑΕΠΟ
  • Σύνταξη Φακέλλου ΜΠΕ
  • Περιβαλλοντική Νομοθεσία
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  • Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων