ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

“Ο συνεργάτης σας στο περιβάλλον”

Εξειδικευόμαστε σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, σε περιβαλλοντικές μελέτες και σε έργα περιβάλλοντος, με ιδιαίτερα υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία σε μελέτες και έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων.

Καθοδηγούμε επιχειρήσεις και βιομηχανίες να εναρμονιστούν με την περιβαλλοντική νομοθεσία μέσω τριών βασικών πυλώνων υπηρεσιών.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΜΕΛΕΤΕΣ & ΈΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ & ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ