Ο συνεργάτης σας στο περιβάλλον.

Εξειδικευόμαστε σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, σε περιβαλλοντικές μελέτες και σε έργα περιβάλλοντος, με ιδιαίτερα υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία σε μελέτες και έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων.

Καθοδηγούμε επιχειρήσεις και βιομηχανίες να εναρμονιστούν με την περιβαλλοντική νομοθεσία μέσω τριών βασικών πυλώνων υπηρεσιών.

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων

Βάσει του Ν.4014/11 οι δραστηριότες κατατάσσονται περιβαλλοντικά σε Κατηγορίες (Α1,Α2 και Β) και Ομάδες (1-12). Ανάλογα με την κατάταξη σε Κατηγορίες προβλέπεται η έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή η υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) προκειμένου να εγκατασταθούν ή/και να λειτουργήσουν.

Κατά την διαδικασία της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στον έλεγχο της λειτουργίας της εκάστοτε δραστηριότητας ως προς τις εκπομπές της σε στερεά, υγρά και αέρια ρεύματα αποβλήτων.

Η περιβαλλοντική νομοθεσία που έχει διαμορφωθεί από το 2011 μέχρι σήμερα και το πλήθος των αλληλοεμπλεκόμενων διατάξεων που τη συνθέτουν καθιστά πλέον την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση μια σύνθετη και αυξημένων απαιτήσεων διαδικασία.

Τα στελέχη του Τεχνικού Γραφείου διαθέτουν άριστη γνώση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, μακροχρόνια εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και υψηλό βαθμό εξειδίκευσης σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και σε έργα περιβάλλοντος.

Με το ρόλο Συμβούλου καθοδηγούμε την επιχείρηση ώστε να εναρμονιστεί με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία μέσω εφαρμογής τεχνικών διαχείρισης και υλοποίησης περιβαλλοντικών έργων.

 • Έκδοση ΑΕΠΟ
 • Υπαγωγή σε ΠΠΔ
 • Σύνταξη Φακέλλου ΜΠΕ
 • Περιβαλλοντική Νομοθεσία
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

Μελέτες & Έργα Προστασίας Περιβάλλοντος

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση συχνά καθιστά απαραίτητη την υλοποίηση έργων περιβάλλοντος για τον έλεγχο των εκπομπών αερίων και υγρών αποβλήτων.

Αναλαμβάνουμε την μελέτη και υλοποίηση έργων επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων ώστε να εναρμονιστεί η δραστηριότητα με τα νομοθετημένα όρια εκπομπών και τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές. Επίσης, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες έρευνας και αξιολόγησης τεχνολογικού εξοπλισμού επεξεργασίας υγρών και αερίων ρύπων που παρέχουν οι διάφοροι κατασκευαστικοί οίκοι της αγοράς.

 • Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων
 • Εγκαταστάσεις Διάθεσης Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων
 • Δίκτυα Αποχέτευσης για Βιομηχανίες και Οικισμούς
 • Εγκαταστάσεις Επαναρχησιμοποίησης Νερού
 • Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αερίων Ρύπων 

Εργαστηριακές & Πιλοτικές Εφαρμογές

Το κόστος κατασκευής, λειτουργίας ή τροποποίησης μιας εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων είναι συχνά σημαντικό.

Παρέχουμε σε εταιρείες την δυνατότητα τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης λύσεων μέσω εργαστηριακής προσομοίωσης ή εφαρμογών στο πεδίο, προτού προβούν στην υλοποίηση έργου.

Μέσω εργαστηριακών δοκιμών παρέχουμε στους μελετητές εγκαταστάσεων επεξεργασίας ρεαλιστικά δεδομένα σχεδιασμού ώστε να διαστασιολογήσουν τις μονάδες με μεγαλύτερη αξιοπιστία

Πλεονεκτήματα:

 • Μείωση ρίσκου επένδυσης
 • Μείωση κόστους και χρόνου έργου
 • Ασφελέστερος σχεδιασμός με πραγματικά δεδομένα
 • Ενίσχυση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Οι υπηρεσίες εργαστηρίου & πεδίου περιλαμβάνουν:

 • Χημικές αναλύσεις υγρών αποβλήτων
 • Δοκιμές βιοαποκοδομησιμότητας
 • Προσδιορισμός ρυθμού νιτροποίησης/απονιτροποίησης
 • Δοκιμές προσρόφησης (π.χ. ενεργός άνθρακας, ρητίνες)
 • Δοκιμές κροκίδωσης (jar tests)

Ενδεικτικές εφαρμογές:

 • Υποστήριξη σχεδιασμού συστημάτων επεξεργασίας
 • Επίλυση προβλημάτων επεξεργασίας και υπερβάσεων ορίων διάθεσης
 • Αξιολόγηση και σύγκριση εναλλακτικών λύσεων
 • Υποστήριξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης